Turite klausimų? +370 700 88770

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Asmens duomenų tvarkymą, atliekamą UAB „Egidijus ir Vytautas“ elektroninės parduotuvės www.imperija.lt veikloje, ir numatyti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi sutinkamai su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, įsigaliojus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, Įmonės procedūrų, nustatančių tinkamam ir saugiam Asmens duomenų tvarkymui būtinas taisykles, reikalavimais.

Taisyklės reglamentuoja UAB „Egidijus ir Vytautas“ veiksmus automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkant duomenų subjektų Asmens duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teikimo šaltinius, taip pat nustato Duomenų subjektų (Pirkėjų), kurių duomenis tvarko UAB „Egidijus ir Vytautas“, teises, asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

UAB „Egidijus ir Vytautas“ užtikrina, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiose Taisyklėse nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tvarkomi Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokie reikalingi nustatytiems tikslams pasiekti, taip pat tikslūs, o prireikus atnaujinami ir saugojami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais.

UAB „Egidijus ir Vytautas“ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo. Asmens duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti nustatomas II asmens duomenų apsaugos lygmuo.

Tais atvejais, kuomet atliekant Taisyklėse numatytus veiksmus yra tvarkomi duomenys, nesudarantys Asmens duomenų, Taisyklėse nėra taikomos.

Taisyklės yra privalomos visiems elektroninės parduotuvės www.imperija.lt Pirkėjams.

Šios Taisyklės yra skelbiamos viešai elektroninės parduotuvės www.imperija.lt interneto svetainėje.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.imperija.lt.

1.2. Pardavėjas – UAB „Egidijus ir Vytautas“ buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, juridinio asmens kodas 158745779.

1.3. www.imperija.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.imperija.lt.

1.4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas. Šių Taisyklių apimtyje Pirkėjas, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas laikomas, ne tik tas, kuris užsiregistravo elektroninėje parduotuvėje www.imperija.lt ir/ar įsigijo prekę, bet ir tas, kuris perka prekę neužsiregistravęs, taip pat, tas, kuris nesukūręs paskyros užsisakė Naujienlaiškį Tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo, įsigaliojus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, reikalavimai.

1.6. Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Egidijus ir Vytautas“ buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, juridinio asmens kodas 158745779, kuris yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

1.8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www.imperija.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Taisyklės – šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patalpintos elektroninės parduotuvės www.imperija.lt internetiniame puslapyje.

1.11. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą (transporto paslaugų teikėjai (kurjeriai), serverių – svetainės talpinimo, mokėjimo/aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės).

1.12. Paskyra – Pirkėjo prisiregistravimo prie www.imperija.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Taisyklėse numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo nuostatos Pirkėjui naudojantis www.imperija.lt teikiamomis paslaugomis.

2.2. Taisyklės skirtos apsaugoti ir ginti elektroninės parduotuvės www.imperija.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.4.   Su Taisyklėmis galima susipažinti ir jas atsispausdinti bet kuriuo metu www.imperija.lt interneto svetainėje. Apie visus būsimus Taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti. Taisyklės bus įkeliamos į www.imperija.lt interneto svetainę.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Pirkėjas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, siekiant tinkamai suteikti Pirkėjui paslaugą, Pardavėjas tvarkys tokius jo asmens duomenis:

   –  vardą, pavardę
   –  gimimo datą
   –  telefono numerį
   –  adresą
   –  elektroninio pašto adresą
   –  prekės pristatymo adresą
   –  įsigytos prekės istorija (prekės kaina, užsakymo istorija ir pan.)
   –  prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (apmokėjimo būdas ir pan.)

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už aukščiau nurodytų duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

      3.2.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

      3.2.2. kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu imperija@imperija.lt dėl Paskyros panaikinimo/ištrynimo;

3.3. Pardavėjas, Asmens duomenis naudotinus elektroninės prekybos tikslu nustato saugojimo trukmę – 5 kalendoriniai metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.

3.4.  Pardavėjas suteikia Pirkėjui teisę registruojantis arba lankantis Elektroninėje parduotuvėje www.imperija.lt išreikšti savo sutikimą, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkytų šiuos jo asmens duomenis:

   –  elektroninio pašto adresą.

3.5. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.4. punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslu, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios www.imperija.lt ir Paskyros lange „Profilis“ nuimti žymėjimą „Noriu gauti Naujienlaiškius“ arba elektroninio laiško apačioje paspausti nuorodą „atsisakyti pranešimų“.

3.6. Tais atvejais, kuomet neprisiregistravęs Pirkėjas, kuris buvo davęs Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu „Pažymėjęs varnelę, jog pageidauja gauti Naujienlaiškius“ savo Sutikimą gali bet kada atšaukti elektroninio laiško apačioje paspaudus nuorodą „atsisakyti pranešimų“ arba pateikti prašymą el. paštu adresu imperija@imperija.lt.

3.7. Pardavėjas, Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslu nustato saugojimo trukmę – 5 kalendoriniai metai nuo duomenų pateikimo dienos.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

      3.8.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

     3.8.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

      3.8.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

      3.8.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.9. Pirkėjas turi šias teises:

      3.9.1. 4.3 punkte numatyta tvarka, pateikęs užklausą Pardavėjui raštu (paštu, el.paštu) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Pardavėjas.

      3.9.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus.

      3.9.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu imperija@imperija.lt reikalauti panaikinti/ištrinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, ar kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

      3.9.4.  pateikęs prašymą Pardavėjui raštu ir tinkamai save identifikavęs kaip tai numatyta 4.3. punkte, reikalauti, kad jo duomenys būtų perkelti kitam Duomenų valdytojui.

      3.9.5. nesutikdamas su Taisyklėmis nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.imperija.lt.

      3.9.6. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Taisyklių 3.5. ar 3.6. punktuose numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

      3.9.7. manydamas, kad jo duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, ar kitų įstatymų nuostatų, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

3.10. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.11. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.11 punkte. Duomenų valdytojo nurodymu Pardavėjo partneriai perduotus duomenis saugiai sunaikina kaip jie tampa nereikalingi tam tikslui vykdyti dėl kurio buvo perduoti.

3.12. Pardavėjas Asmens duomenis saugo šių Taisyklių 3.3 ir 3.7 punktuose numatytą laiko tarpą. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Taisyklių 3.13 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi tiek kiek būtina pagal Taisyklių 3.13 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

3.13. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas gautus elektroninės prekybos tikslu turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Pardavėjo vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:
     (a) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar
     (b) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas,
     (c) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus,
     (d) ar (ir) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.14. Asmens duomenys dėl 3.13 punkte nurodytų veiksmų sunaikinami neautomatiniu būdu nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus. Tokių duomenų sunaikinimą neautomatiniu būdu privalo sankcionuoti vadovas arba įgaliotas asmuo.

3.15. Pirkėjas, tinkamai save identifikavęs, bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu imperija@imperija.lt iš Taisyklių 3.1 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisako juos ar dalį jų atlikti. Atsakymas Pirkėjui paruošiamas raštu ir pateikimas tokiu būdu, kokiu buvo gautas iš Pirkėjo, nebent Pirkėjas prašyme nurodė, jog pageidauja atsakymą gauti kitu būdu.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

4.1. Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse.

4.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Pardavėjas iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Taisyklėse numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau Pardavėjas turi teisę netrinti Asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis tik tinkamai save identifikavęs, tai yra, pateikęs Pardavėjui tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Jeigu su Pirkėjo duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą. Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Pardavėjas surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštu (paštu, el.paštu).

4.4. Pardavėjas gavęs Pirkėjo 4.3. punkte nurodytą paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

4.5. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Pardavėjas turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

4.6. Jeigu Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos teisės aktai, kiti, asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, įmonės vidinės procedūros, nustatančios įmonės Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles ir Pardavėjo prisiimtus įsipareigojimus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

5.2. Pardavėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasis nustatytu II asmens duomenų saugumo lygmeniu, įgyvendina šias organizacines ir technines Asmens duomenų apsaugos priemones:

   – Organizacinės:

      5.2.1. Pardavėjas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas. 

      5.2.2. Kai dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Pirkėjų teisėms ir laisvėms, Pardavėjas pagrįstai nedelsdamas informuoja Pirkėjus apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą.

      5.2.3. Pardavėjas, siekdamas užtikrinti, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina, duomenų peržiūrą atlieką ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius ir saugiai automatiniu/neautomatiniu būdu sunaikina tų Pirkėjų duomenis, kurių duomenų saugojimo terminas pasibaigė.

   – Techninės:

      5.2.4. Pardavėjo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai), su kuriais visais atvejais yra sudaromos rašytinės sutartys ir kurie pagal jas teikia techninio aptarnavimo, IT sprendimų paslaugas, užtikrina įmonės duomenų bazių apsaugą nuo neteisėtų prisijungimų (tiek vidinių, tiek išorinių), žalingų programų, veiksmų, kuriais galima būtų pažeisti Asmens duomenų teisinę apsaugą.

      5.2.5. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

      5.2.6. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

5.3. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.imperija.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

VI. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

   Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

   Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir „Imperija.lt“ teikiamas paslaugas.

   Imperija.lt svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

   Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

   Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi „Imperija.lt“ svetaine patirtį.

   Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja „Imperija.lt“ svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

   Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

   Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad „Imperija.lt “ svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

   Prieigą prie statistinių duomenų apie „ Imperija.lt“ svetainės lankytojus turi „Imperija.lt“ darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą, taip pat įmonės partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

   „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Ką galite pasirinkti?

   Apsilankę „Imperija.lt“ interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

  • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  • blokuoti visų slapukų siuntimą;
  • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

   Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant „ Imperija.lt “ svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine „ Imperija.lt “ svetaine.

   Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Techniniai (5)

   Savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
__cfduid inspectlet.com

CLOUDFLARE turinio pateikimo slapukas.

1 metai

HTTP Cookie
cart_id imperija.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. 29 dienos HTTP Cookie
CookieConsent imperija.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

1 metai

HTTP Cookie
user_token imperija.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. 6 mėnesiai HTTP Cookie
www_imperija_lt imperija.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Session HTTP Cookie

 

Funkciniai (1)

   Taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi „ Imperija.lt “ svetaine patirtį.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

wishlist

imperija.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

5 metai

HTTP Cookie

 

Analitiniai (4)

Šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja „ Imperija.lt “ svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo    pabaiga

Tipas

_ga

imperija.lt

Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje.

2 metai

HTTP Cookie

_gali

imperija.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

_gat

imperija.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje

Session

HTTP Cookie

_gid

imperija.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

 

Komerciniai (44)

   Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

570d0283e1b39ee601815425-aID

soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

1 metai

HTTP Cookie

570d0283e1b39ee601815425-sID

soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

adptset_0055 [x2]

adtlgc.com
imperija.lt

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Skirtas Google reklamos platformoms atpažinti apsilankančius vartotojus. Naudojamas statistikos kaupimui ir reklamos dažnio valdymui.

Session

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Skirtas Google reklamos platformoms atpažinti apsilankančius vartotojus. Naudojamas statistikos kaupimui ir reklamos dažnio valdymui.

Session

Pixel Tracker

apn.png

csyn.cxense.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

Pixel Tracker

block_test

adtlgc.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Skirtas Google reklamos platformoms atpažinti apsilankančius vartotojus. Naudojamas statistikos kaupimui ir reklamos dažnio valdymui.

Session

Pixel Tracker

cX_G

imperija.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

1 metai

HTTP Cookie

cX_P

imperija.lt

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

cX_S

imperija.lt

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

cX_T

imperija.lt

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

enr_cint_sent

imperija.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

event/v3/arstat

adtlgc.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

Pixel Tracker

event/v3/pagestat

adtlgc.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

Pixel Tracker

evid_0055 [x2]

adtlgc.com
imperija.lt

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

539 dienos

HTTP Cookie

evid_0055-synced

adtlgc.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

evid_set_0055

imperija.lt

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją

3 mėnesiai

HTTP Cookie

gckp

cxense.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

GPS

youtube.com

Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui.

Session

HTTP Cookie

https://collector.cint.com/

cint.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

Pixel Tracker

ibbid

ibillboard.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Slapukas skirtas Doubleclick statistikai kaupti.

1 metai

HTTP Cookie

impression.php/#

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją

Session

Pixel Tracker

omnisendAnonymousID

imperija.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

1 metai

HTTP Cookie

omnisendCartProducts

imperija.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

omnisendSessionID

imperija.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

PREF

youtube.com

Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui.

8 mėnesiai

HTTP Cookie

Repo/rep.gif

scomcluster.cxense.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

Pixel Tracker

REST/webTracking/v1/event

wt.soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

Pixel Tracker

serving/cookie/match

adform.net

Slapukas skirtas AdForm.net statistikai kaupti.

Session

Pixel Tracker

sess

adnxs.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

soundestID

imperija.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

soundest-views

imperija.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Slapukas skirtas Doubleclick statistikai kaupti.

Session

HTTP Cookie

TiPMix

cint.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją

Session

Pixel Tracker

uid

adform.net

Slapukas skirtas AdForm.net statistikai kaupti.

2 mėnesiai

HTTP Cookie

uuid2

adnxs.com

AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui.

179 dienos

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui.

Session

HTTP Cookie

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės talpinamos elektroninėje parduotuvėje www.imperija.lt. Klientas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pažymi varnelę, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, jas perskaitė ir sutinka su Asmens duomenų tvarkymu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.3. Šios Taisyklės peržiūrimos kartą per 2 (du) metus ir esant poreikiui atnaujinamos.

7.4. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2017 m. liepos 14 d. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus bus skelbiama viešai patalpinat Taisykles elektroninės parduotuvės www.imperija.lt svetainėje.